هزینه مشاوره یا تشخیص ، نیم ساعت 75 هزار تومن

هزینه کوچینگ ساعتی 150