قوانین

به علت سفارش از خارج از کشور، امکان کنسل کردن سفارش بعد از مرحله “منتظر دریافت در دفتر خارج از کشور” (که از طریق پیامک یا قسمت پیگیری سفارشات اطلاع رسانی میشود) وجود ندارد.