خدمات مجله بیش فعالی ایران

آنلاین

لیست هزینه ها

210 هزار تومان برای 45 دقیقه مشاوره

با تست DIVA : توسط خودتان : 60 هزار تومن - توسط روانشناس : 125 هزار تومان

با مصاحبه بالینی : 100 هزار تومان

برای هر ساعت ، 175 هزار تومان

Interview Candidate
Go to top